• نویسنده : عرفان دیبایی
  • تاریخ : 12:21 - سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱

سرفصل دروسپیشنهادی:

-رياضيات برداري

بردارها واسكالرها، چهار عمل اصلي روي بردارها،بردارهاي يكسان ومولفه هاي يك بردار، تبديل بردارها بين دستگاههاي مختلف، انتگرال گيري توابع برداري، انتگرال خطي و انتگرال سطحي و مشتق گيري توابع برداري، پخشش يا دايورجنس ، پيچش ياكرل، شيب ياگراديان مشتقهاي درجات بالاي توابع برداري، قضيه گاوس، قضيه استوكس، قضيه هلمهولتس، معادلات شيب، لاپلاسين، پخشش وپيچش دردستگاههاي مختلف، اتحادهاي مهم برداري.

-قوانين الكتريسيته ساكن درفضاي خالي

قانون كولمب ميدان الكتريكي وشدت آن،شدت ميدان الكتريكي خط باردار با چگالي يكسان،شدت الكتريكي يك بار صفحه اي يا چگالي يكسان،فلوي الكتريكي وقانون گاوس،پتاسيل الكتريكي،معادله پواسون ومعادله لاپلاس ،انرژي ذخيره شده در ميدان الكتريكي،دو قطبي الكتريكي.

-الكتريسيته ساكن دراجسام عايق

پلاريزاسيون عايقها، ميدان الكتريكي به علت عايقهاي پلاريزه شده توسط حد در سطح مشترك بين دو عايق ،قوه تحمل عايقها.

-الكتريسيته ساكن در فضاهاي شامل اجسام هادي.

جسم هادي در ميدان الكتريكي ساكن يكنواخت،حذف اجسام هادي وتبديل مسايل معادل در خلاء، شرايط حد در سطح مشترك بين هاديها وعايقها،روش تصاوير،يك بار نقطه اي در مقابل يك صفحه هادي با سطح نامحدود،يك بار نقطه اي در مقابل كره هادي متصل به زمين ويك بار نقطه اي در مقابل كره هادي متصل به زمين،يك بار نقطه اي درمقابل كره زمين نشده، روش حل مسائل با پتانسيل داده شده در سطوح محدود كننده ، مسئله سه بعدي (دريشله)دردستگاه مختصات مستطيلي، مسئله سه بعدي(دريشله) دردستگاه مختصات كروي، روشهاي تقريبي عددي براي حل مسائل الكتريسيته ساكن،خازنها وتعريف ظرفيت آنها، خواص استحفاظي اجسام هادي.

-جريان برق مستقيم درمحيط هاي هادي

هدايت جريان برق، چگالي جريان وجريان كل، اصل بقاء بار الكتريكي، ميدان الكتريكي غير كنسرواتيو ونيروي محركه، قانون اهم، شرايط حد براي بردار چگالي جريان، قانون ژول، كاهش بارهاي الكتريكي داخل اجسام هادي.

-ميدان مغناطيسي ساكن درفضاي خالي.

قانون آمپر، چگالي فلوي مغناطيسي وقانون بيوساوار، پتانسيل مغناطيسي برداري، پخشش چگالي فلوي مغناطيسي، پيچش چگالي فلوي مغناطيسي ، قانون مداري آمپر، دوقطبي مغناطيسي.

-ميدانهاي مغناطيسي درحضور اجسام مغناطيسي.

انواع اجسام مغناطيسي به علت اجسام مغناطيسي وجريانهاي معادل، شدت ميدان مغناطيسيH ، ضريب نفوذ پذيري اجسام مغناطيسي، شرايط حد روي بردارهاي ومدارهاي مغاطيسي ومقاومت مغناطيسي ،منحني مغاطيسي ،منحني مغناطيسي اجسام فرومگنتيك.


دسته بندی : علمیآخرین مطالب

» گپ و گفت ( شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ )
» سال نو ( پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ )
» نیروگاههای برق شرح مختصر ( چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ )
» متن کامل خطبه حضرت زینب سلام الله علیها ( جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ )
» انواع مقاومت وکاربردانها ( دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ )
» ظهور دجال ( سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ )
» عکس خفن لو رفته از گلزار!!!!! ( شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ )
» یه خبر خوش ( دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ )
» انشا یک بچه دبستانی در مورد خارجی ها (اوج خنده) ( پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ )
» انشا یک بچه دبستانی در مورد ازدواج ( چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ )
» داستان ( چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ )
» بیوگرافی دکتر حسابی ( چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ )